2015. július 12., vasárnap

Köszönet a szolgálatért

„Él az ÚR, áldott az én kősziklám, magasztaltassék szabadító Istenem!”
Zsolt 18, 47
Július 7-én ünnepélyes, meghitt keretek között köszöntette az Aradi Református Egyházmegye lelkészi közössége nt. Józsa Ferenczet, a mosóczi-telepi református egyházközség nyugdíjba vonult lelkipásztorát, az egyházmegye missziói szakelőadóját. 

A lelkészi kar nevében nt. Módi József esperes köszöntötte a szolgatársat, méltatva az egyházmegyében végzett áldozatos munkáját, szakmai tanácsait, előadásait, valamint a nagylaki gyülekezetben és szórványokban kilenc évig, majd a Mosóczi gyülekezetben és szórványaiban negyed évszázadon át hűségesen folyatatott lelkipásztori szolgálatát. Kifejezte háláját mindazokért a megvalósításokért, melyeket Józsa Ferencz lelkipásztor által vezetett szép eredményre az Úr. Mosóczi szolgálata idején épült a gyülekezet temploma, lelkészi lakása, majd az ifjúsági ház, melyben gyógyító alkalmakat szerveztek a káros szenvedélyektől szabadulni vágyóknak. Ezt követte egy gyülekezeti táborközpont felépítése Kladován, ahol számos, a gyülekezethez tartozó, de máshonnan odalátogató fiatal is élő hitre jutott, s azóta is követi megváltó Krisztusát. Isten kegyelméből az egyházközséghez tartozó németszentpéteri gyülekezetben is templom épülhetett, és a lelkes közösség szép, új hajlékban dicsérheti hűséges Istenét. 
A külső építkezések mellett szolgatársunk nagy hangsúlyt fektetett a lelki építésre is. Minden alkalmat felhasznált arra, hogy az ige által tanítsa és Krisztushoz vezesse a rábízottakat, melynek gyümölcsét láthatjuk a gyülekezet szolgálatkészségében és az Isten igéjéhez való ragaszkodásában. Józsa Ferencz sok teendője mellett időt és erőt fordított a tudományos munkára, előadásaival bölcsen tanította a presbitereket és lelkésztársait.
Nt. Módi József esperes és nt. Baracsi Levente lelkészi főjegyző az egyházmegye részéről egy emlékplakettet adott át az ünnepeltnek, melyre a fenti igeverset vésették, megköszönve a megyében és gyülekezetében végzett szolgálatát. Ezt követően, a lelkészi közösség részéről egy, Kálvin János írásaiból és Ft. Csűry István püspök úr által írt, személyesen dedikált könyvből összeállított könyvcsomagot adtak át, ezzel kívánva nt. Józsa Ferencz lelkipásztornak jó lelki- és testi erőben eltöltött, boldog nyugdíjas éveket, Isten áldásával!
Az alkalom, nyugdíjba vonult szolgatársunk és kedves felesége jóvoltából szeretetvendégséggel és baráti beszélgetéssel zárult.
Az Aradi Református Missziói Egyházmegye lelkipásztori- és presbiteri közössége ezúton is kifejezi köszönetét és a háláját mindazért, amit nt. Józsa Ferencz nyugalmazott lelkipásztor egyházmegyénk lelki épüléséért tett, Isten gazdag áldását kívánva nyugdíjas éveire!

Egyedül Istené a dicsőség!

Tisztelettel és szeretettel,
Módi József esperes