2011. május 2., hétfő

Beszámoló az Egyházmegyei Közgyűlésről

Egyházi elöljárók, gondnokok és lelkipásztorok gyűltek össze az elmúlt szombaton az Arad belvárosi református templom gyülekezeti termébe, hogy Egyházmegyei Közgyűlés alkalmával vitassák meg egyházmegyénk elmúlt esztendei időszakát.
A Közgyűlés istentisztelettel vette kezdetét, melyen Módi József esperes az 1Kir. 19, 12-13 alapján hirdetett igét. A halk és szelíd hang, mellyel az Úr Isten megszólította Illés prófétát, a jelenlévő igehallgatókat is arra serkentette, hogy az emberi erőnk felett való úton, amely előtt állunk szolgálatunk idején, Isten segítségét és gondviselését fogadjuk el.
A Közgyűlés az istentiszteletet követően az egyházmegyei elöljárók jelentéseinek ismertetésével folytatódott.
Az esperesi jelentésből kiderült, hogy az Aradi Református Egyházmegyének 6118 nyilvántartott református tagja van 2933 családban. Ezeket az egyháztagjainkat 215 presbiter, illetve 16 lelkész pásztorolja. Az elmúlt esztendőben 57 keresztelés, 30 esketés (12 tiszta, ill. 18 vegyes pár) és 179 temetés történt.
Gyülekezetek szerint a lélekszám a következőképpen alakult: Angyalkút - 155, Arad-Belváros - 1175, Arad-Gáj 410, Arad-Mosócz (a németszentpéteri szórvánnyal) - 310, Ágya -400, Bélzerind - 170, Borosjenő - 89, Borossebes - 85, Erdőhegy Kisjenő - 818, Feketegyarmat - 350, Kispereg - 630, Lippa és Gyorok - 63, Nagypereg (cseh anyanyelvű gyülekezete) - 78, Nagyzerind - 590, Pankota - 90, Szemlak, Nagylak és Pécska - 75, Szentleányfalva - 197 és Vadász - 328 lélek. A húsz gyülekezeten kívül a 3 leányegyházban és 32 szórványban mintegy háromszáz lélek él.
A missziói jelentésből megtudtuk, hogy 3972 istentisztelet tartatott az elmúlt esztendőben egyházmegyénkben, melyek közül 1361 volt a vasárnap délelőtti istentisztelet. A részvételi arány az istentiszteleteken a gyülekezetek lélekszámának egynegyede. Bibliaórákat 14 gyülekezetben tartanak. Úrvacsoraosztás gyülekezetenként változó számban (6-tól 12 alkalomig évente) történik, egyházmegyénkben 8650 személy élt vele. 105 gyülekezeti ünnepélyt szerveztünk (ezek vallásos vagy nemzeti jellegűek voltak), és 107 alkalommal szerveztünk szeretetvendégségeket. Az imaheti alkalmak is népszerűségnek örvendenek. Egyházmegyénkben 16 gyülekezet szervez évente imahetet, az elmúlt esztendőben 7368 személy vett részt ilyen alkalmon..
A Nőszövetség 12 gyülekezetben van megszervezve és összesen 289 tagot számlál.
Az ifjúsági szövetségünk, a KRISZ 9 gyülekezetben, 129 taggal működik.
A vallásoktatás és katekizáció terén megállapíthatjuk, hogy a gyermekek és ifjaink vallásos nevelését úgy a tanintézményekben, mint a gyülekezetekben a lelkipásztorok végzik. Két szakképzett vallásoktatója van egyházmegyénknek, akik viszont nemcsak az iskolákban, hanem a gyülekezetükben is segítik a lelkipásztor munkáját.
A vallásoktatásról még el kell mondani, hogy 221 gyermek vesz részt gyülekezeti vallásórákon, míg az iskolákban 447 gyermeket tanítunk.
Konfirmáció 11 gyülekezetben történt, 20 fiú, 25 lány és két felnőtt, összesen 47 személy konfirmált az elmúlt évben.
Örvendetesnek mondható, hogy a gazdasági válság ellenére is a szeretetszolgálat pénzbeli összege emelkedett 36132 lejről 54555 lejre.
Gyülekezetgondozással kapcsolatos szolgálatok száma (család- és beteglátogatás) egyházmegyei szinten 1876.
A Közgyűlésen még megvitatták az egyházmegye gyülekezeteinek pénzügyi számadását, a gyülekezetek zenei életét, az ifjúsági munkát, a lelkészértekezleti tevékenységet és a Presbiteri Szövetség munkáját. Javaslatokat fogadtak el, melyeket hisszük, egyházi életünk megjobbítására tudunk majd felhasználni.
Közös imádsággal záródott a Közgyűlés, melyen Isten áldását kérték a jelenlevők egyházmegyénk valamennyi gyülekezetének életére.