2014. december 9., kedd

Megvásárolható naptárak, bibliaolvasó kalauzok a 2015-ös esztendőre

Egyházmegyénk Lelkészi Hivatalaiban a következő kiadványok vásárolhatók meg:


A Királyhágómelléki Református Egyházkerület kiadásában megjelent a Bereczki András paptamási lelkipásztor által szerkesztett 2015-ös évi Református Kalendárium, könyvnaptár.
Az igényes kivitelezésű kiadvány címlapján a bihari templom, a hátsó borítóján pedig Bartók Béla képe látható. 
Két aradi vonatkozású beszámolót találunk benne a feketegyarmati templom felújításáról és a gyülekezetekben folyó sokrétű szolgálatról, illetve a pécskai és a kisperegi templom történetéről, de egyházmegyénk főgondnokának, Venter Miklósnak a presbiterképzésről írt gondolatai, sőt Dénes József, nagyzerindi lelkipásztor néhány verse is helyet kapott a kiadványban.
 Derűs perceket igérnek a viccek, a kisebbeknek pedig a gyereksarok biztosít kellemes kikapcsolódást. Hasznos információkat kinál ugyanakkor bárki számára a kalendárium végén található címtár.
A könyvnaptárt 15 lejes egységáron lehet megvásárolni a Lelkészi Hivatalokban.


Az Erdélyi Református Egyházkerület kiadásában megjelent a 2015-ös Bibliaolvasó Kalauz.
A Magyarországi Református Egyház által rendelkezésre bocsátott anyag Kozma Zsolt erdélyi viszonyokra való átdolgozása nyomán lett megjelentetve.
A mindennapra megadott igék mellett rövid magyarázatokat és javasolt énekeket is találunk benne. János evangéliuma mellett a gondolatébresztő rövid magyarázatokkal olvashatjuk el belőle a Galata, a Kolosséi és a Thesszalonikai leveleket, a Timóteushoz írt leveleket és Jakab levelét, Mózes első és második könyvét, Ruth könyvét és a Királyok könyveit, majd az év végén Ézsaiás könyvét is elkezdhetjük olvasni.
Legyen a Bibliaolvasó Kalauz továbbra is szerény, de áldott eszköze a beszélő Isten és engedelmesen hallgató református népe beszélgetéseinek!
Megvásárolható a Lelkészi Hivatalokban 6 lejért.
Megjelent a Református Falinaptár a 2015. esztendőre
Az előző esztendőkhez hasonló igényesen kivitelezett falinaptárt a 2009-2011 között épült köröstarjáni református templom fotója díszíti. 
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület kiadásában, Szomor Attila, lelkipásztor szerkesz-tésében megjelent Falinaptárat a Lelkészi Hivatalokban vásárolhatják meg 5 lejért.
Díszítse minden református hajlék falát az Isten dicsőségére!
A Harangszó a Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapja nem alkalmi, vagy ünnepi kiadvány. Nemcsak most, az év vége fele közeledve, hanem a teljes esztendőben aktuális és időszerű írásokkal és gyülekezeteinkről szóló tudósításokkal kéthetente megjelenő újság.
25 éve, elindulása óta állandóan változik, formálódik Egyházkerületünk gyülekezeti lapja, a Harangszó. Ebben az évben ismét egy új fejezethez érkezett a lap, és megújult formában, gazdagodó tartalommal keresi az olvasó, művelődő református embert és a református családot. A lap széles látókörben tudósít nemcsak arról, hogy mi történik az Egyházban, hanem arról is, hogy mi történik az Egyházzal a világban, ezáltal is a hitvalló keresztyén református ember szellemi és társadalmi mozgásbiztonságát segítve elő. Az igemagyarázatok és a lelki önvizsgálatra szólító gondolatok mellett a református hitvalló öntudatot erősítő teológiai témájú írások is megjelennek a lapban, egyszerű, érthető és érdekfeszítő stílusban. A református egyházban és a nagyvilágban élő keresztyénségben történő eseményekről szóló tudósítások a keresztyén tájékozottságot, az évfordulók, egyháztörténeti érdekességek pedig a művelődést szolgálják. Minden lapszámban külön oldal foglalkozik a családi élet megannyi problémájával és kérdésével, de külön oldala van a gyerekeknek is, ahol a mindennapi élet apró-cseprő dolgairól szóló tanulságos történetek mellett kézimunka és rejtvény is várja őket.
A Lelkészi Hivatalokban 1,50 lejért vásárolható meg.
Szolgálja továbbra is a Harangszó hitvalló életünket és az élet istentiszteletében való hűséges megállásunkat.