2015. április 27., hétfő

Kegyelemből tartatunk meg - Egyházmegyei Közgyűlés

Április 25.-én az Arad-Belvárosi Református Egyházközség adott otthont a gyülekezeti termében az Egyházmegye idei rendes Közgyűlésének. Lelkipásztorok, gondnokok és presbiterek tanácskozásának célja az volt, hogy az elmúlt év megvalósításait felelevenítsék, hibáit, tévedéseit megbeszéljék, és mindenért hálát adjanak Istennek az Ő gondviselő szeretetéért, melyet Anyaszentegyházunk és annak hívei iránt éreztetett..
A Közgyűlés istentisztelettel vette kezdetét, melyben az igehirdetés szolgálatát Módi József, egyházmegyénk esperese végezte. Két Igét olvasott fel alapigeként a Szentírásból, melyek Isten kegyelmének a kiáradását, az áldás-ajándékot felmutatva Isten iránti hálaadásra és egymás iránti szeretetszolgálatra hívták fel a figyelmet.

"Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk." (Efézus 2, 8-10)
Isten kegyelme - és nem a mi munkánk eredménye az, hogy megvalósításainkról, ünnepeinkről is tudunk beszélni. Ez a kegyelem nem az emberi munkánk, vagy az eredményeink ellen szól, hanem mindezek mellett párhuzamosan haladva Isten gondviselésének a felismerését hozza számunkra.
Húsvét után a tanítványok halászni készülnek. Ők - akik halászok voltak amúgy is, és minden felszereléssel rendelkeztek, sőt még a halász-szakmának is legtöbb titkát ismerték - mégsem fogtak semmit. Amíg kihagyják Jézust az életükből, addig nem érhetnek el semmilyen eredményt. Ebből a bibliai történetből azonban azt is megtudjuk, hogy az eredményt nem is a számok mutatják meg (hány darab halat fognak a tanítványok - vagy a lelkészi jelentésekben hány templomfelújításról kapunk hírt), hanem az eredményt maga Isten adja. Ezekért az eredményekért, gyümölcsökért kell nekünk hálát adni Istennek.
Isten áldása, eredményességünk nemcsak a felújított templomokban mutatkozik meg, hanem abban is, hogy békességben le tudunk ülni beszélgetni egymással: lelkész a lelkészkollegájával, gondnok a lelkésszel. Tudunk bocsánatot kérni, és tudunk megbocsátani is. Erre reflektál a másik alapigeként felolvasott bibliai igerész: "Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést; Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképpen ti is; Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek." (Kolossé 3, 12-15).
A könyörületes szívről a református embernek egy ellentétes értelmű, éppen a mi felekezetünkhöz köthető jelző jut eszébe: nyakas kálvinista. Ez a kifejezés az elmúlt korszakban, és eredeti jelentésében azt a református embert jelölte, aki hitéhez, a Szentíráshoz és Isten igazságához és szentségéhez való  ragaszkodásban nem ismert  el semmiféle akadályt. Manapság azonban ez a kifejezés inkább egy másik, emberi és gyarló állapotot jelöl: olyan személyt, aki immár nem az Istenhez és az Ő Igéjéhez, hanem saját emberi elveihez és céljaihoz, sokszor minden erkölcsi alap nélkül makacsul ragaszkodik.
Ha mi mégis eredeti jelentésében éljük meg hitünket, akkor az Ige bennünket a könyörületes szív és az isteni békesség áldásai felé vezet. Ezzel a hittel belépve közösségeink nemcsak azt fogjuk látni hogy templomaink szépülnek, gyülekezeti házaink épülnek, parókiáink válnak otthonosabbakká, hanem az Isten áldása egymással való kapcsolatainkban, együttélésünkben is megmutatkozik. És így töltjük be az Istentől kapott megbízatást, hogy az Ő áldásai bennünket hálaadásra késztessenek, és együtt dicsérjük az Urat!

Az istentisztelet után került sor a különböző egyházmegyei jelentések előadására és elfogadására.
Először Módi József, esperes ismertette az Esperesi jelentést. A beszámolót a Zsoltárok Könyve 139, 1-6 verseinek a felolvasásával indította, majd előbb az Egyházmegye lélekszámáról, a szolgálatok jellegéről és  számáról szólt. Minden egyes gyülekezetre kitérve ismertette azokat a megvalósításokat és szolgatársai által jelentett jelentős gyülekezeti eseményeket, amelyekért hálásak lehetünk az Istennek.
Nagyon áldásos esztendő volt a 2014-es év, hiszen szinte minden gyülekezetben történtek templomfelújítások (Feketegyarmat, Nagyzerind, Bélzerind, Erdőhegy-Kisjenő, Arad-Belváros, Pécska, Nagylak, Kispereg), többször és nagyobb összegben tudtunk segítséget nyújtani rászoruló közösségeknek, miközben mi magunk is gyakorta megtapasztalhattuk Isten áldásának gazdagságát.
Egyházmegyénk húsz gyülekezetében és a szorványokban a nyilvántartások alapján 2014. december 31.-én 5609 református élt (ez a szám 110-zel kevesebb az egy évvel korábbi adatnál). Egyházközségeinkben a szolgálatokat 16 lelkipásztor és 2 szakképzett vallástanár végzi.
Az elmúlt esztendőben 71 keresztelés, 25 házasságkötés és 206 temetés volt gyülekezeteinkben.
A gyülekezetek 2014. év végi lélekszámát az alábbi táblázatban találjuk:
Az Esperesi jelentés második részében az Egyházmegye kiadásainak és bevételeinek fő tételei lettek a Közgyűlés előtt ismertetve.

A Missziói jelentést Józsa Ferencz, lelkipásztor tárta a Közgyűlés elé. A Jn. 21, 15-17 versei alapján, Jézus "Legeltesd az én juhaimat!" felszólításával a lelkipásztori szolgálatnak és a gyülekezetekben történő külső és belső missziónak a fontosságát emelte ki.
Maga a Missziói Jelentés egy átfogó képét adta mindazoknak a szolgálatoknak, melyek az elmúlt évben gyülekezeteinkben történtek. Az istentiszteletekről és az igehirdetésekről szólva hallhattuk, hogy gyülekezeteinkben összesen 3258 szolgálatot végeztünk, melyből mintegy 1240 a vasárnap délelőtti és délutáni istentiszteletek száma. Úrvacsorát összesen 114 alkalommal osztottunk és mintegy 8360-an járultak a szent asztalhoz. Bibliaórákat 14 gyülekezetben tartunk. A gyülekezeteinkben megtartott 772 (különféle) bibliaórán átlagosan 367-en vesznek részt.
Egyetemes Imahetet 13 gyülekezetben tartanak. 
A Nőszövetség 12 gyülekezetben van megszervezve és 225 tagja van, Ifjúságunk KRIS- csoportja 8 gyülekezetben van megszervezve és 110 fiatal a tagja. Szintén 8 gyülekezet rendelkezik valamilyen énekkarral, mely többnyire gyülekezeti alkalmakon lép fel.
Vallásoktatásban 356 gyermek részesül (gyülekezeti vallásórák és iskolai vallásoktatás által). A konfirmációs előkészítő minden gyülekezetben két év, az oktatást a lelkipásztor végzi. 
Egyházmegyénkben 11 gyülekezetben volt konfirmáció: 19 fiú, 33 lány és 6 felnőtt tett fogadalmat Istenbe vetett hitéről, elkötelezve magát Református Anyaszentegyházunknak.
A szeretetszolgálat terén örvendetes gyarapodás történt Isten kegyelméből. Az elmúlt esztendőben tíz gyülekezet adakozott közel ötvenháromezer lej értékben.
Gyülekezetgondozás terén meg lett említve, hogy a lelkipásztorok mintegy 1415 lelkigondozói beszélgetésről, család- illetve beteglátogatásról számoltak be Lelkészi jelentéseikben.
A Számvevői jelentést Dénes József, lelkipásztor a Mt 25, 20-21 alapján vezette fel. Az igében szereplő hitelről, azaz "tálentum"-ról szólva kifejtette, hogy az egy római katonának huszonötéves jövedelme. Ha a mi munkánk jövedelméről, a mi keresetünkről, a mi pénzünkről szólunk, nekünk, keresztyéneknek tudnunk kell, hogy az Úré a tálentum is. Jövedelmünk, bevételünk nem a mi gazdagságunkat, hanem sokkal inkább az Úr iránt való hálánkat kell előmozdítsa.
A számadásokat összegezve a számvevő bemutatta a jelentések alapján gyülekezeteinktől beérkezett bevételi és kiadási tételeket legtöbb esetben kivetített grafikonokkal ábrázolva a gazdasági mutatókat.
A Nőszövetségi beszámolóban a Filippi 4,13 igei bevezetője után az Egyházmegye Nőszövetségének a főbb rendezvényei voltak megemlítve, valamint gyülekezetenként is számba véve azok a munkák és szolgálatok, melyekben asszonyaink részt vállalnak.


A beszámolók ismertetése után a Közgyűlés elfogadta a jelentéseket, és Istennek mondott hálát azért a kegyelemért és áldásért, melyet az elmúlt esztendőben megtapasztalhattunk.

Köszönetünket fejezzük ki az Arad-Belvárosi gyülekezetnek, mely ez alkalommal is helyet biztosított és szeretetvendégségben részesítette a Közgyűlésen résztvevő lelkipásztorokat, gondnokokat és presbitereket.
Hisszük, hogy minden számvetés és hálaadás (mint ez a mostani alkalom is) közelebb visz bennünket Isten dolgainak igaz megértéséhez.