2010. október 29., péntek

Adatok az arad-belvárosi református gyülekezet történetéhez

1. Az egyházközség neve, pontos címe:

Arad-Belvárosi Református Egyházközség

310085 Arad, Mihai Eminescu (Deák Ferencz) utca 33. szám

2. Szórvány: Majlát

3. Templom, imaház: Aradon templomban (a délutáni istentiszteletek imateremben), a majláti szórványban imaházban vannak az istentiszteletek.

4. Építési éve: a templom 1847-ben épült Hoffer József építész tervei alapján. 1925-ben Szántay Lajos műépítész tervei szerint kibővítették a templomot egy imateremmel, fölötte orgonakarzattal. A templomépület arányainak megváltozása miatt ugyanekkor a tornyot is megmagasították. 1938-ban a templomépületet két irodahelyiséggel bővítették ki és kötötték össze a lelkészi lakás épületével (Dömötör László tervei).

5. Belső berendezés: az aradi-belvárosi templom belső berendezése az 1848/49-es szabadságharc miatt csak 1852-re készülhetett el. A vörös-márványból készült úrasztala 1854-ben került a templomba, felirata: „Szentelé Özvegy Száthy Ulrichné 1854-ik évben.” Az orgonát 1860-ban építették be (a temesvári Wegenstein Lipót és Fia orgonaépítő cég). Ezt az orgonát 1892-ben egy új orgonával cserélték ki, melyet az 1925-ben történt bővítési munkálatok során az új karzatra építettek át a régi orgona elemeinek felhasználásával (1927-re készült el, szintén a Wegenstein cég munkája). Az úrasztala anyagával megegyező, hozzá illő vörös-márványból készült keresztelő medence 1948-tól van használatban, felirata: „Készítette az aradi ref. nőszövetség, 1948 – Bencze J.”

6. Harangok: a templom eredeti két harangja 1852-ben készült el. Egy harmadik harangot 1898-ban szereltek be a toronyba. Az 1852-ben készült harangok közül a nagyobbikat 1912-ben újraöntötték (valószínűleg megrepedhetett). Meghagyták rajta az eredeti feliratot és azt a harang másik oldalán kiegészítették. Az első világháborúban a kisebbik és az 1898-ban készült harangot elvitték hadi célokra, nem is kerültek vissza. Így egészen 2008-ig csupán egy harangja volt a templomnak. 2008-ban azonban Molnár Károly egykori esperes gyermekei egy új harangot adományoztak a gyülekezetnek, ennek a harangnak 2008. november 2-án volt a felszentelő ünnepsége. Így most két harangja van az arad-belvárosi templomnak. A harangok elektromos meghajtásúak.

Az első, 1852-ben készült, de 1912-ben újraöntött, 725 kg-os harang felirata: „Az ó-aradi helv. hitv. ref. egyháznak adományozták Winkler Jakab, Szánti Ulrik, Bettelheim János és Vilmos. – Hönig Frigyes öntötte Aradon 1852. – Az erős Isten szól és mind e földet előhívja. ’Solt. 50.” Másik oldalán az újraöntéskor kiegészült felirat: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan. Máté 11:28. 1912. Hönig Frigyes.”

A második, 2008-ben készült, 325 kg-os harang felirata: „Isten dicsőségére, Molnár Károly református lelkipásztor emlékére születésének 100. évfordulóján öntették gyermekei. - Tebenned bíztunk eleitől fogva, XC. zsoltár - Arad, 2008. november 5. - Öntötte Gombos Miklós harangöntő mester Őrbottyánban”

7. Úrasztali edények (anyaguk ezüst) készítésük időrendi sorrendjében:

Úrasztali kehely: „Az Aradi Helvécziai Vallástételt követő Ekklézsia számára készült 1840.”

Úrasztali kehely: „Szálbek Jakabné született Bánfy Polyxéna bárónő kegyes adománya az Aradi Reformáta Egyház számára – 1847.”

Úrasztali ónkanna: „Balogh Imre ajándéka – 1848”

Úrasztali tál: „Bettelheim Vilmos Gyula adománya az Aradi ref. egyháznak az Úr asztalára, 1855.”

Keresztelő kancsó és tál, ugyanazzal a felirattal: „Nagy Sándor királyi törvényszéki elnök és nője Kaszap Emilia adománnya, 1883-dik évben”

Úrasztali kehely: „25. évi hivatalnoki működése emlékére a miskolci dohánybeváltó felügyelőség Körzetének Tisztikara – 1893. IX/29.”

Úrasztali kehely: „Dömötör Lászlóné Bozó Eszter emlékére az Aradi Ref. Egyháznak – 1955”

Úrasztali kistál: „Édesanyja emlékére ajánlotta Sztojku Sándorné sz. Szabó Julianna az arad-belvárosi ref. egyháznak 1956. XII. 25.”

Úrasztali kehely (betegeknek való úrvacsoraosztáshoz): „És idvezülsz mind te, mind a te házadnépe Csel 16,31 – Az aradbelvárosi gyülekezetnek a Pálfiak imájával – D.E. 1971. apr. 11.”

Úrasztali tál: „Mindenkoron áldom az Urat, míg engem éltet – Zsolt.XXXIV. Az Aradbelvárosi Református Egyháznak – Scholier Ilona, 1976.”

8. Lelkipásztori lakás: 1842-ben épült az öt szobával, csukott terasszal (ebédlővel), konyhával, éléskamrával, mosdóval és fürdőszobával rendelkező lelkészi lakás. Nagyobb átalakításon esett át a parókia templomkertbe nyúló része, melyet 2008-2009-ben megmagasítottak és tetőterét beépítették két szobával és egy fürdőszobával. Az átalakítási munkálatok során a földszinti rész egyik szobáját átalakították lépcsőházzá, így jelenleg két szinten hat szobával rendelkezik a lelkészi lakás.

9. Mióta önálló a gyülekezet: az 1780-as évektől az 1800-as évek elejéig Arad, mint leányegyház, Kispereghez tartozott. 1822-től Arad városa és a vár is a nagyszalontai egyházmegye hatósága alá került, ettől kezdve az aradi gyülekezet a gyoroki lelkipásztor szolgálatát vehette igénybe. 1829-től önálló egyházközség.

10. A gyülekezetben szolgált lelkipásztorok:

Csernátoni Vajda Péter

1829–1830

Rákosdon, majd Néma faluban szolgált, de megfosztották papi hivatalától, ezért menekül Erdélyből Aradra. Az aradi hívek kérésére maradt Aradon és végezte a lelkészi szolgálatot.

Kótsa István

1830–1833

Az előző lelkész tisztázatlan helyzete miatt Buday Ézsaiás püspök nevezi ki Aradra. Három évi szolgálat után meghívták a túrkevei gyülekezetbe.

Győri Mihály

1833–1844

Nagyszalontai segédlelkészi szolgálata után kapott kinevezést Aradra. Tenkén halt meg 1870-ben.

Bittó Sándor

1844–1849

Nagyzerindi lelkészként szolgált Aradra való kerülése előtt. Szolgálati ideje alatt épült fel a templom. Nem sokkal ezután Komádiba került lelkésznek. 1862-ben halt meg Mezősason.

Balló Benjámin

1849–1859

A brádi vérengzések elől menekül Nagyváradra, majd Szoboszlai Pap István püspök kinevezi aradi lelkésznek. Aradról Dévára távozott lelkésznek, ahol néhány év múlva a vajdahunyadi egyházmegye esperesévé választották. Ő végez lelkészi szolgálatot a protestáns aradi vértanúk, Leiningen és Desewffy mellett, majd okt. 25-én eltemeti a szintén Aradon kivégzett Kazinczy Lajost. Alapítója és szerkesztője a szépirodalmi és történelmi cikkeket tartalmazó „Aradi utasító naptár”-nak (1857). Írásai: „Dicsénekek. Coquerel után” (1855), „Sükösd Sámuel emléke egyházi beszédeiből” (1858), valamint „Keresztyéntan” I-III. füzet (1855).

Bökényi János

1860–1880

Először helyettes lelkészként kapott kinevezést Aradra, de még abban az évben megválasztotta a gyülekezet rendes lelkészül. A templomépítésből származó adósságok rendezése miatt 1879-ben eladásra kerül a ref. iskola, ennek következményeként megromlik a lelkész és az egyháztanács közötti kapcsolat, fel kell adnia az aradi lelkészi állást.

Ferenczy Gedeon

1880–1893

Négy jelentkező közül az egyházmegyei tanács javaslatára a gyülekezet választja lelkésznek, előtte Feketegyarmaton szolgált. Szolgálata utolsó éveiben súlyos betegségben szenvedett, végül felesége írásban mondott le férje nevében a lelkészi állásról.

Csécsi Imre

1893–1933

Hét éven át segédlelkészként, majd helyettes lelkészként szolgált Ferenczy Gedeon mellett. 1893-ban választotta meg rendes lelkészévé a gyülekezet. 1959-ben, 98 éves korában halt meg, Aradon a Felső-temetőben van eltemetve.

Költészettel is foglalkozott, egyháztörténeti munkája: „Az aradi ev. reform. egyház története” (1897), két kiadásban jelent meg az ifjúságnak szóló verses krónikája, a „Március tizenötödike” (1897, 1898). Feleségének, Csécsi Nagy Erzsébetnek 1922-ban jelent meg verseskötete „Verseim” címmel (újra kiadva 2005-ben), az aradi egyházmegye nőszövetsége az ő nevét vette fel.

Tarnóczi Lajos

1935–1953

Biharról hívták meg aradi lelkésznek. Még nyugdíjazása előtt elhunyt. Aradon van eltemetve a Felső-temetőben.

Molnár Károly

1954–1977

Mezőtelegdi lelkészként kapott meghívást Aradra, ahol majd esperesi tisztséget is betöltött. Nyugdíjasként Aradon élt, 2002-ben hunyt el, Aradon van eltemetve a Felső-temetőben.

Gönczi József

1977–1986

Szemlakról kerül Aradra, püspöki kinevezéssel, esperesként is szolgál. családjával együtt Svájcba költöztek.

Kovács József

1987–1998

Kisperegről hívja meg az aradi gyülekezet, esperesként, majd főjegyzőként szolgál. Nyugalomba vonulása után Aradon élt, 2008-ban hunyt el, az Aradi Alsó-temetőben van eltemetve.

Baracsi Levente Zoltán és

Baracsiné Dávid Zsuzsanna

1999-től

A pankotai illetve borosjenői gyülekezetből helyettes lelkészként kerültek Aradra, majd 2002-től a gyülekezet rendes lelkésszé választotta őket.

Arad, 2010. október 12.

Összeállította:

Baracsi Levente Zoltán

lelkipásztor