2016. május 13., péntek

Kérjetek Szentlelket!

„Ha ti, gonosz létetekre tudtok jó ajándékot adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik Tőle kérik.”         
Lukács 11, 13.
         
Kedves testvéreim! Pünkösd van. A keresztre feszítés, a feltámadás és a mennybe menetel után újra elérkezett a Lélek kiáradásának ünnepe. Jézus halálfeletti győzelme után, még negyven napot töltött a földön, mely idő alatt többször is megjelent övéinek. A 40. napon az Olajfák hegyén, a tanítványok szeme láttára felment a mennybe, a dicsőségbe, melyben eleinte volt, és elfoglalta helyét Atyja jobbján. Tíz nap múlva, feltámadásától az 50. napon beteljesítette az Atya ígéretét, elküldte Szentlelkét, és betöltötte azokat, akik kérték, várták és szívükbe fogadták. Sok-sok csodálatos eseményben való részesedés után, számukra ez volt a legnagyobb. Isten Szentlelke által beköltözött, és lakozást vett életükben. Birtokba vette őket. Teljesen az Övéi lettek, amihez nem férhetett semmi kétség. Testük, lelkük a Lélek temploma lett. Templom, melyben dicsőítették Istent. Fiakként teljesen a Szentlélek uralma és vezetése alá kerültek. Ahogy Pál mondja, hiszen ő is így élt: Akiket betöltött Isten Lelke és vezet, mert engedelmeskednek Neki, azok fiak, azok Isten országának örökösei és Jézus Krisztusnak örökös társai. Testvéreim! Betöltött-e már minket is Isten Lelke? Bennünk él? Életünk az Ő uralma alatt zajlik? Bizonyosak vagyunk-e afelől, hogy, mint fiakra, gazdag örökség, Isten országa, a menny dicsősége, az örökélet vár? Ha nincs meg bennünk ez a hit, ez a szent bizonyosság, ha még nem érezzük magunkat igazán az Övéinek, fiaknak, örökösöknek, ne essünk kétségbe. Ha megvan bennünk a vágy, az akarat a fennvalók után, megkaphatjuk. Isten megadja nekünk és mindenkinek örömmel. Azt kérdezed, hogyan? Mit tegyek, hogy megváltozzon az életem, hogy én is boldog legyek? A fenti ige által azt üzeni az Úr, hogy először is ess térdre, tedd össze a kezed, és imádkozzál. Kérjed és megadatik neked. Figyelj csak! Ha ti gonosz létetekre tudtok a ti gyermekeiteknek jó (szép, kedves és szívet örvendeztető) ajándékokat adni, mennyivel inkább adja a ti mennyei Atyátok Szentlelkét azoknak, akik Tőle kérik. Igen, azoknak, akik Tőle kérik, akik nagyon akarják, szükségét érzik és esdve, epekedve kérik.
Ahhoz, hogy bizonyosan megkapjuk Urunk Lelkét, még egy nagyon fontos dolognak kell végbemennie életünkben. Épp a Szentlélek kiáradásakor, az első pünkösdkor, a hallgatók kérdésére, hogy „mit cselekedjünk atyánkfiai”, mondja Péter apostol: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevébe, bűneitek bocsánatára és veszitek a Szentlélek ajándékát, mert tietek az ígéret és a ti gyermekeiteké... Ap. Csel. 2, 37–39. Tehát az imádság, a könyörgés után a második feltétel a bűnbánat, a bűnvallás, a bocsánatkérés, vagyis bűneink elhagyása. Másképpen mondva, önmagunk megüresítése. Isten Lelke nem tölthet be egy bűnnel megtelt, szennyes szívet. Pál apostol az efezusi levelében írja: üresedjetek meg, és azután teljesedjetek be Szentlélekkel. Az igét, az isteni tanácsot meg kell hallani, és az Urat be kell fogadni. „Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő énvelem.” Jel. 3, 21. Annak Én leszek a gazdája, én látom el, minden gondja, baja, szüksége az enyém lesz. A tied is. Próbáld meg! 
Egy másik kérdésünk: Mit tesz a Szentlélek bennünk? Először is, elkezd munkálkodni, megelevenít, újjá szül. Aktív, cselekvő keresztyénekké tesz. Szentlélek nélkül nincs keresztyénség, nincs keresztyén élet. Meggyőz arról, hogy az Úr megváltott gyermeke vagyok. Bátran bízhatom magam Reá és jogosan számíthatok az örökségre, amiben részesülök ama utolsó napon. Addig is emlékeztet, tanít, vígasztal és kimondhatatlan fohászkodásokkal könyörög érettünk. Segít erőtlenségünkben, Általa szólítjuk Istent Atyánknak, Jézust Urunknak. Közösséget teremt Jézussal és egymással, és ezt a közösséget ápolja és egybetartja. 
Azt is hirdeti az apostol, hogy, ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság: a szívekben, a családokban és a gyülekezetben. Tovább lehetne sorolni a Szentlélek munkálkodását, megszentelő, áldott újjáteremtő munkáját.
Csodálatos az Atya és Megváltó Jézusunk szeretete és kegyelme. Legyünk hálásak, úgy, hogy kérjük, hívjuk és befogadjuk szívünkbe. Testünk, lelkünk az Úr templomává lesz, melyben örökké dicsőítjük Istenünket, az Atyát, a Fiút és Szentlelket.
Legyen lélekben gazdag és áldott pünkösdi ünneplésünk, szívemből kívánom minden kedves testvéremnek.

Szeretettel:
Józsa Ferencz,
nyugalmazott lelkipásztor